"இது சிங்கள நாடு அதனால் நான் சொல்வதை நீ கேட்கத்தான் வேண்டும் தமிழா" – மகிந்த யாழ் மண்ணில் பகிரங்க உரை

Home » homepage » "இது சிங்கள நாடு அதனால் நான் சொல்வதை நீ கேட்கத்தான் வேண்டும் தமிழா" – மகிந்த யாழ் மண்ணில் பகிரங்க உரை
%d bloggers like this: