Nyheder

Grønt lys for Tamilsk nødhjælpssag i højesteret.

Procesbevillingsnævnet har givet TRO-Danmark, ret til at påkære den kendelse der blev afsagt mod dem i Østre landsret d.8. april, til højesteret.

Oplysninger om sagen og Relaterede nyheder:

kilde: Troonline.dk og tamilvoice.dk

Bjarne Overmark som er advokat for den tamilske nødhjælpsorganisation TRO Danmark, har d. 15.april ansøgt hos procesbevillingsnævnet om tilladelse til at påkære den kendelse som blev afsagt i Østre landsret d. 8. april, til højesteret. Bjarne Overmark skriver at ”sagen er en principiel sag fordi det så vidt vides, er første gang at en udenlandsk regerings terrorliste er blevet anvendt som begrundelse for et mistankekrav. Østre landsret fastholdt bagmands politiets beslaglæggelse af TRO Danmarks kontoer med henblik på konfiskation, p.g.a USA`s listning af TRO Danmark som en organisation der støtter terror. Bagmandspolitiet i Danmark som havde efterforsket organisationen siden 2006, er ikke i besiddelse af konkret viden om hvorfor TRO Danmark er opført på den amerikanske terrorliste. På trods af at Danmark ikke er en medlem af det amerikanske forbund, valgte Østre landsret USA`s listning som begrundelse for beslaglæggelsen”. Ansøgning er blevet behandlet af procesbevillingsnævnet og d.1.juli blev det meddelt at tilladelse til at TRO Danmark kan påkære kendelsen fra Østre Landsret til Højesteret. Samtidig anmodede procesbevillingsnævnet også rigsadvokaten om at indbringe sagen for Højesteret.

Socialdemokratiet, SF og Peter Skårup fra dansk folkeparti som også er formand for retsudvalget har stillet spørgsmål til justitsministeren om hendes holdning til beslaglæggelsessagen alene med begrundelsen i den amerikanske terrorliste.

Justitsministeren har til brug for hendes svar, indhentet udtalelser fra Rigsadvokaten og ministeren for udviklingsbistand. Disse udtalelser svarer til det anklageskrift der blev fremsagt i byretten og landsretten.
Ministeren gentog følgende;
”Baggrunden for mistanken er, at der i Danmark i 2006 blev
fremsat beskyldninger i pressen om, at en indsamling iværksat
af T.R.O. Danmark til fordel for tsumani-ofrene reelt gik
til De Tamilske Tigre i Sri Lanka, der er opført på EU’s terrorliste.”

Mediet som ministeren omtalte, var DR og en dokumentar som de som blev til i samarbejde med nogle anti- tamiler og sendt d.26 marts 2006. På daværende tidspunkt var hverken de tamilske tigre elle TRO-Danmark opført på EU´s terrorliste. Ministeren gav ikke noget svar på hvad der kom ud af de to års efterforskning som SØK forestod, men da USA d.15.november 2007 satte TRO-Danmark på deres liste over organisationer der støtter terror, besluttede SØK at beslaglægge TRO-Danmarks midler. Skriver ministeren.

Til spørgsmålet om den danske regerings støtte til TRO, henviser ministeren til en udtalelse fra ministeren for udviklingsbistand. I udtalelsen fremgår det:
”TRO var på daværende tidspunkt registreret som godkendt
NGO af de srilankanske myndigheder. Kanaliseringen af
midler til TRO er sket gennem danske nødhjælpsorganisationer.
Der er således ikke udbetalt bistandsmidler direkte fra
Udenrigsministeriet til TRO under aktstykket. Der har været
tale om humanitær bistand, hvor der som bekendt ikke skelnes
mellem parterne i en konflikt, og hjælpen gives, hvor behovet
Skønnes størst. Der eksisterer Udenrigsministeriet bekendt
i dag ikke længere samarbejde mellem TRO og danske
nødhjælpsorganisationer.”

TRO-Danmarks midler er blevet brugt til hjælp til tamilsk flygtningen gennem TRO indtil TRO`s midler blev indefrosset af Sri Lankas regering. TRO blev forbudt i Sri Lanka i november 2007, efterfulgt af USA`s listning og Danmarks beslaglæggelse. Den danske ambassadør,michael Sternberg uddelte efter tsunamien, vandrensnings maskiner direkte til TRO, da han besøgte de tamilske områder. Ifølge ministerens udtalelse har danske nødhjælpsorganisationer med danske stats midler, samarbejdet med TRO i Sri Lanka på samme tidspunkt som TRO Danmark havde sit samarbejde, men det er kun TRO-Danmarks midler der er blevet beslaglagt.

Flere hundrede af TRO Danmarks bidragsyderes penge som der stadig bliver indbetalt på TRO-Danmarks kontier, går nu til den danske stat. TRO Danmark og bidragyderne som har rent mel i posen, har en stærk tiltro til det danske retssystem og håber ikke at den politiske indblanding vil betyde en uretfærdig behandling af tamilerne. De tamilske flygtninge har et endnu større behov for nødhjælp nu, end tidligere. Som ministeren for udviklingsbistand skriver i sin udtalelse så skelnes der ikke mellem parterne i en konflikt når der er tale om humanitær hjælp. Beslaglæggelsen af TRO-Danmarks midler er sket alene pga. en anti-tamilske medie kampagne og på opfordring fra Sri Lankas regering. Sri Lankas regering stempler alle organisationer og personer som hjælper tamiler, som terrorister og hindre dermed nødhjælp til tamiler.