56வது அகவையில் தமிழீழத் தேசியத்தலைவர்

Home » homepage » 56வது அகவையில் தமிழீழத் தேசியத்தலைவர்

பல நூற்று ஆண்டுகளாக அன்னிய சக்திகளின் ஆக்கிரப்பில் அடிமைப்பட்டுள்ள தமிழீழத் தேசத்தின் இழந்த இறைமையை மீட்க போராடும் தமிழீழத்தேசியதலைவருக்கு இன்று அகவை 56.


%d bloggers like this: