சாம்பல் மேட்டிலிருந்து… மீண்டும் புயலடிக்கும்… – கவிஞர் காசி ஆனந்தன்

Home » homepage » சாம்பல் மேட்டிலிருந்து… மீண்டும் புயலடிக்கும்… – கவிஞர் காசி ஆனந்தன்

தமிழீழத்தேசியத்தலைவரது 56 அகவை நாளில் குமுதம் இணையத்தொலைக்காட்சிக்கு கவிஞர் காசி ஆனந்தன் வழங்கிய செவ்வியில் தலைவர் முறையாக போரை வளர்த்துவருவதாகவும்
சாம்பல் மேட்டிலிருந்து மீண்டும் புயலடிக்கும் எனவும் கூறினார். அவருடை நீணட செவ்வியின் ஒலிப்பதிவு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

[mp3player width=300 height=100 config=kasikumudam.xml playlist=kasikumudam.xml]


%d bloggers like this: