தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்குமாறு தமிழர் நடுவம் டென்மார்க் கோரிக்கை.

Home » homepage » தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்குமாறு தமிழர் நடுவம் டென்மார்க் கோரிக்கை.
%d bloggers like this: