துடுப்பாட்டத்தில் தோல்வியடைந்த சிங்களவர்கள் தமிழக வம்சாவழி தமிழர்கள் மீது தாக்குதல்.

Home » homepage » துடுப்பாட்டத்தில் தோல்வியடைந்த சிங்களவர்கள் தமிழக வம்சாவழி தமிழர்கள் மீது தாக்குதல்.
%d bloggers like this: