முல்லைத்தீவில் தமிழ் மக்களின் காணிகளில் அடாத்தாக 240 சிங்கள குடும்பங்கள் குடியேற்றம்.

Home » homepage » முல்லைத்தீவில் தமிழ் மக்களின் காணிகளில் அடாத்தாக 240 சிங்கள குடும்பங்கள் குடியேற்றம்.
%d bloggers like this: