"நாம் ஆயுதம் கொடுத்த சிறிலங்கா அரசு போர் குற்றம் புரிந்தது உண்மை!" – நோர்வேக்கான பாகீஸ்தான் தூதுவர்.

Home » homepage » "நாம் ஆயுதம் கொடுத்த சிறிலங்கா அரசு போர் குற்றம் புரிந்தது உண்மை!" – நோர்வேக்கான பாகீஸ்தான் தூதுவர்.
%d bloggers like this: