தமிழர் தாயகத்தில் சிறீலங்கா அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் நில அபகரிப்பிற்கு எதிராய் குரல் கொடுப்போம்.

Home » homepage » தமிழர் தாயகத்தில் சிறீலங்கா அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் நில அபகரிப்பிற்கு எதிராய் குரல் கொடுப்போம்.
%d bloggers like this: