சிறிலங்கா

சிறிலங்கா ஜனாதிபதியின் ஆலோசகராக பிள்ளையான்

சிறிலங்கா ஜனாதிபதியின் ஆலோசகராக ஆயததாரி பிள்ளையான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளான்