அண்ணாமலை பல்கலைக்கழத்தினால் இலங்கையில் நடாத்தப்பட்ட பரீட்சை

Home » homepage » அண்ணாமலை பல்கலைக்கழத்தினால் இலங்கையில் நடாத்தப்பட்ட பரீட்சை

உலகளாவிய ரீதியில் பட்டப்படிப்புகளை நடாத்திவரும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினால் அண்மையில் இலங்கையில் பரீட்சை நடாத்தப்பட்டது.. வீட்டில் இருந்தவாறே பட்டப்படிப்புக்களை மேற்கொண்ட இளைஞர்கள் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் இந்த பரீட்சையில் தோன்றியிருந்தனர்.

annamalaiani IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0422 IMG_0423 IMG_0424 IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0432 IMG_0434 IMG_0443

Comments Closed

%d bloggers like this: