தமிழர் சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் அவசர வேண்டுகோள்

Home » homepage » தமிழர் சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் அவசர வேண்டுகோள்

“தமிழ்மக்களை தமிழ்மக்களே காப்பாற்றவேண்டும்”தமிழர் சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் அவசர வேண்டுகோள்!!!

(நன்றி: புலிகளின்குரல்)


%d bloggers like this: